Ko taw qhia kom pom kev!

Ko taw qhia kom pom kev!

Ko taw qhia kom pom kev!

Ko taw qhia kom pom kev!

Qhov txheej txheem Tsim tau qauv

Qhov txheej txheem Tsim tau qauv

Qhov txheej txheem Tsim tau qauv

Lub Tswv Yim Kho Dua Tshiab ntawm Capitol Mall (MN CMDF, CMDF) yog ib txoj kev npaj ua nqis tes uas tau tsim los ntawm qhov ua yav tas los, suav nrog Rau Qhov Kev Npaj Tas Nrho rau Xyoo 2040 rau Thaj Tsam Capitol ntawm Minnesota, Lub Rooj Sib Tham rau Kev Sib Koom Tes hauv Pej Xeem ntawm 2021 txog Cov Haujlwm Nco Txog, thiab Capitol Mall (qab Mall) Cov Qhua Tuaj Noj Mov Kev Xam Phaj. Nrog kev txhawb nqa ntawm cov Minnesotans txhais tau tias nyob txhua qhov chaw thiab kev txawj ntse ntawm cov neeg siv thiab saib xyuas Capitol Mall txhua hnub, peb yuav tsim ib qho kev npaj tshiab ntxiv rau hauv kev npaj uas muaj cov lus qhia tiag tiag ua kom tau ua rau Capitol Mall tos txais rau Minnesotans ntau tus.

Lub Tswv Yim Kho Dua Tshiab ntawm Capitol Mall (MN CMDF, CMDF) yog ib txoj kev npaj ua nqis tes uas tau tsim los ntawm qhov ua yav tas los, suav nrog Rau Qhov Kev Npaj Tas Nrho rau Xyoo 2040 rau Thaj Tsam Capitol ntawm Minnesota, Lub Rooj Sib Tham rau Kev Sib Koom Tes hauv Pej Xeem ntawm 2021 txog Cov Haujlwm Nco Txog, thiab Capitol Mall (qab Mall) Cov Qhua Tuaj Noj Mov Kev Xam Phaj. Nrog kev txhawb nqa ntawm cov Minnesotans txhais tau tias nyob txhua qhov chaw thiab kev txawj ntse ntawm cov neeg siv thiab saib xyuas Capitol Mall txhua hnub, peb yuav tsim ib qho kev npaj tshiab ntxiv rau hauv kev npaj uas muaj cov lus qhia tiag tiag ua kom tau ua rau Capitol Mall tos txais rau Minnesotans ntau tus.

Lub Tswv Yim Kho Dua Tshiab ntawm Capitol Mall (MN CMDF, CMDF) yog ib txoj kev npaj ua nqis tes uas tau tsim los ntawm qhov ua yav tas los, suav nrog Rau Qhov Kev Npaj Tas Nrho rau Xyoo 2040 rau Thaj Tsam Capitol ntawm Minnesota, Lub Rooj Sib Tham rau Kev Sib Koom Tes hauv Pej Xeem ntawm 2021 txog Cov Haujlwm Nco Txog, thiab Capitol Mall (qab Mall) Cov Qhua Tuaj Noj Mov Kev Xam Phaj. Nrog kev txhawb nqa ntawm cov Minnesotans txhais tau tias nyob txhua qhov chaw thiab kev txawj ntse ntawm cov neeg siv thiab saib xyuas Capitol Mall txhua hnub, peb yuav tsim ib qho kev npaj tshiab ntxiv rau hauv kev npaj uas muaj cov lus qhia tiag tiag ua kom tau ua rau Capitol Mall tos txais rau Minnesotans ntau tus.

Theem 1: Kawm+Teeb cov tswv yim

Theem 2: Kho dua+Tsim tus qauv

Kev Txiav Txim Siab Tam Sim No

Theem 3: Celebrate+Launch/Ua Kev Zoo Siab+Pib ua

Yav Tom Ntej

Theem 1:

Theem 2:

Kev Txiav Txim Siab Tam Sim No

Theem 3:

Yav Tom Ntej

Theem 1:

Theem 2:

Kev Txiav Txim Siab Tam Sim No

Theem 3:

Yav Tom Ntej

Kev Txhim Kho Txog Twg Lawm

Koom Tswv Yim Sib Txhim Kho

Kev Txhim Kho Txog Twg Lawm

Koom Tswv Yim Sib Txhim Kho

Kev Txhim Kho Txog Twg Lawm

Koom Tswv Yim Sib Txhim Kho

Nthuav Tawm

Thaum lub January thiab lub February xyoo 2024, CMDF pawg neeg npaj tawm tswv yim mus ntsib lub zej zog ntau lwm mus soj seb cov neeg nyob hauv Minnesota xav pom dab tsi mus rau lub neej yav pem suab ntawm lub Capitol Mall thiab cov chaw nyob ib ncig ntawv. Peb muaj kev sib txuas lus zoo thoob plaws lub Nroog Ntxaib nyob tim Hmongtown Marketplace, Frogtown Community Center, Saint Paul Winter Carnival, thiab Midtown Global Market.

Nyob rau hli ntuj thiab hlis ntuj ob ntawm xyoo 2024, pab neeg npaj CMDF tau mus rau hauv zej zog los ntawm kev ua pop-ups kom kawm paub tias Minnesotans xav pom dab tsi rau yav tom ntej ntawm Capitol Mall thiab nws cov chaw pej xeem ib ncig. Peb tau muaj kev sib tham tshwj xeeb thoob plaws Twin Cities ntawm Hmongtown Marketplace, Frogtown Community Center, Saint Paul Winter Carnival, thiab Midtown Global Market.

Nthuav Tawm

Nyob rau hli ntuj thiab hli ob ntawm xyoo 2024, pab neeg npaj CMDF mus rau hauv zej zog nyob rau hauv ib series ntawm pop-ups kom paub tias cov neeg Minnesota xav pom dab tsi rau lub neej yav tom ntej ntawm Capitol Mall thiab nws cov chaw pej xeem ze. Peb tau muaj kev sib tham uas tshoov siab thoob plaws Twin Cities ntawm Hmongtown Marketplace, Frogtown Community Center, Saint Paul Winter Carnival, thiab Midtown Global Market.

Nthuav Tawm

Nyob rau hli ntuj thiab lub ob hlis ntuj ntawm xyoo 2024, pawg neeg npaj thoob ntiaj teb CMDF tau mus rau hauv zej zog nyob rau hauv ib pawg ntawm pop-ups los kawm txog qhov tias Minnesotans xav pom dab tsi rau yav tom ntej ntawm Capitol Mall thiab nws cov chaw pej xeem ib ncig. Peb tau muaj kev sib tham tshwj xeeb thoob plaws Ob Nroog Loj ntawm Hmongtown Marketplace, Frogtown Community Center, Saint Paul Winter Carnival, thiab Midtown Global Market.

Kev vam meej

Kev vam meej

Kev vam meej

Daim Ntawv Luj Ib

Daim Ntawv Luj Ib yog luj hauv computer rau lub zej zog pib thaum lub January 17 mus txog lub February 15, 2024. Nyob ntawm Daim Ntawv Luj Ib, pawg neeg npaj tau mloog tshaj li ntawm 1,000 tus neeg nyob hauv Minnesota saib lub Capitol Mall muaj nqis li cas rau lawv thiab yuav li cas thiaj yuav tos txais zoo dua rau cov neeg nyob hauv Minnesota.

Kev Tshawb Fawb Ib yog ib qho kev tshawb fawb online uas tau khiav los ntawm lub Ib Hlis 17 txog Ob Hlis 15, 2024. Los ntawm Kev Tshawb Fawb Ib, pab neeg npaj tau hnov los ntawm ntau tshaj 1,000 tus neeg hauv Minnesota txog qhov tseem ceeb ntawm Capitol Mall rau lawv thiab yuav ua li cas thiaj li ua rau Capitol Mall nto moo siab txais tos ntau tus Minnesotans.

Daim Ntawv Luj Ib

Survey Yi yog ib qho kev ntsuam xyuas online uas tau khiav los ntawm lub Ib Hlis 17 txog Rau Hli 15, 2024. Los ntawm Survey Yi, pab neeg npaj tau hnov los ntawm ntau tshaj 1,000 tus neeg Minnesota txog dab tsi Mall Capitol txhais tau li cas rau lawv thiab yuav ua li cas kom nws tau txais tos neeg coob coob ntawm Minnesotans.

Daim Ntawv Luj Ib

Cov lus nug Ib yog ib qho kev soj ntsuam hauv zej zog online uas tau khiav txij lub Ib Hlis tim 17 txog lub Ob Hlis tim 15, xyoo 2024. Los ntawm Cov lus nug Ib, pab neeg npaj haujlwm tau hnov los ntawm ntau dua 1,000 tus neeg Minnesota txog qhov chaw Capitol Mall muaj nqis npaum li cas rau lawv thiab yuav ua li cas thiaj li ua kom nws tos txais tau ntau tus neeg Minnesota.

Lub Zej Zog Kev Sib Pab Txhim Kho

Thaum lub February 5 mus txog hnub tim 8 xyoo 2024, cov neeg sawv cev ntawm cov koos haum hauv zej zog, cov lag luam, tsoom fwv cov koos haum thiab cov pej xeem nyob ib ncig ntawm Capitol Area tau tuaj sib ntsib nyob pawg neeg npaj los txhim kho los tsim lub zeem muag rau yav pem suab rau lub Capitol Mall. Lub koob tsheej no siv cov tswv yim los ntawm txoj kev tshawb fawb, lub zej zog cov kev luj thiab cov neej ntawm cov neeg tuaj koom tes thiab muab coj los tso ua ke los txhim kho.

Lub Zej Zog Kev Sib Pab Txhim Kho

Thaum lub February 5 mus txog hnub tim 8 xyoo 2024, cov neeg sawv cev ntawm cov koos haum hauv zej zog, cov lag luam, tsoom fwv cov koos haum thiab cov pej xeem nyob ib ncig ntawm Capitol Area tau tuaj sib ntsib nyob pawg neeg npaj los txhim kho los tsim lub zeem muag rau yav pem suab rau lub Capitol Mall. Lub koob tsheej no siv cov tswv yim los ntawm txoj kev tshawb fawb, lub zej zog cov kev luj thiab cov neej ntawm cov neeg tuaj koom tes thiab muab coj los tso ua ke los txhim kho.

Lub Zej Zog Kev Sib Pab Txhim Kho

Thaum lub February 5 mus txog hnub tim 8 xyoo 2024, cov neeg sawv cev ntawm cov koos haum hauv zej zog, cov lag luam, tsoom fwv cov koos haum thiab cov pej xeem nyob ib ncig ntawm Capitol Area tau tuaj sib ntsib nyob pawg neeg npaj los txhim kho los tsim lub zeem muag rau yav pem suab rau lub Capitol Mall. Lub koob tsheej no siv cov tswv yim los ntawm txoj kev tshawb fawb, lub zej zog cov kev luj thiab cov neej ntawm cov neeg tuaj koom tes thiab muab coj los tso ua ke los txhim kho.

Koom Tswv Yim Sib Txhim Kho

Koom Tswv Yim Sib Txhim Kho

Txoj kev txhim kho no yog kev sib koom tswv yim rau lub zej zog, tsoom fwv cov koos haum thiab cov kws kawm tawm los. Qhov no yog lub zeem muag mus ntev loo rau yam pem suab ntawm lub Capitol Mall. Txoj kev npaj txhim kho cov hauj lwm ntawm lub Capitol Mall ntau xyoo mus rau yav tom ntej los kom muaj lub zeem muag zoo. Yog xav paub tshaj no ntxiv txog txoj kev koom tswv yim sib pab txhim kho no mus nyeem kom tag nrho ntawm kauj ruam ib tsab ntawv nthuav tawm thiab mus teb Daim Ntawv Luj Ob.

Koom Tswv Yim Sib Txhim Kho

Txoj kev txhim kho no yog kev sib koom tswv yim rau lub zej zog, tsoom fwv cov koos haum thiab cov kws kawm tawm los. Qhov no yog lub zeem muag mus ntev loo rau yam pem suab ntawm lub Capitol Mall. Txoj kev npaj txhim kho cov hauj lwm ntawm lub Capitol Mall ntau xyoo mus rau yav tom ntej los kom muaj lub zeem muag zoo. Yog xav paub tshaj no ntxiv txog txoj kev koom tswv yim sib pab txhim kho no mus nyeem kom tag nrho ntawm kauj ruam ib tsab ntawv nthuav tawm thiab mus teb Daim Ntawv Luj Ob.

10 Qhov Kev Txhim Kho

10 Qhov Kev Txhim Kho

10 Qhov Kev Txhim Kho

Txoj kev sib koom tswv yim los txhim kho no yog muaj kaum Qhov Kev Txhim Kho, qhov tseem ceeb tshaj plaws txog kev txhim kho lub Capitol Mall ntau xyoo yav tom ntej yog. Mus kawm kom paub txog 10 txoj kev txhim kho ces mus nyeem kom tag nrho ntawm kauj ruam ib tsab ntawv nthuav tawm thiab mus teb Daim Ntawv Luj Ob.

Tus qauv tsim tawm tshiab muaj kaum lub Tswv Yim Tsim kom Zoo Nkauj, yog cov haujlwm tseem ceeb tshaj plaws uas yuav txhim kho thaj chaw Capitol Mall rau ob peb xyoos tom ntej. Yog xav paub ntxiv txog kaum lub tswv yim tsim kom zoo nkauj nyeem qhov daim ntawv tshaj tawm thawj theem puv lus thiab nqa daim ntawv soj ntsuam Ob.

Tus qauv tsim tawm tshiab suav nrog kaum lub Tswv Yim Tsim Qauv Loj, cov hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws los txhim kho lub Capitol Mall cheeb tsam rau cov xyoo tom ntej. Yog xav paub ntxiv txog kaum lub tswv yim loj ntawd nyeemdaim ntawv qhia tag nrho thawj theem thiab koom nrog kev soj ntsuam Ob.

Ntau Txais Tos

& Txais Tos Txhua Tus

Txhim kho

Qhov Rooj Nkag

Txhaj Koob Tseem Ceeb

Kev Tsheb

Txhim Kho Qhov Ruaj Ntseg

& Kev Ruaj Ntseg

Sawv cev rau Minnesota's

Sib Txawv

Ua kev zoo siab

Dej

Tsim Ib Qho Kev Sib Tw

ntawm Kev Txhim Kho

Hloov pauv Cass

Gilbert Park

Tsim ib qho

Kev Taug Kev Kab Lis Kev Cai

Zoo Siab Txais Tos & Xav Kom Ua Ke

Rov qab ua kom Nodes muaj zog

Txoj Kev Loj Hlob Zoo

Txhim Kho Kom Muaj Kev Ruaj Ntseg & Kev Nyab Xeeb

Cov Lus Qhia Txog Kab Lis Kev Cai & Ib Puag Ncig

Ua kev zoo siab rau Dej

Tsim Kom Muaj Kev Sib Txawv Ntawm Kev Txhim Kho

Hloov pauv Cass Gilbert Park

Tsim ib qho Kev Taug Kev Kab Lis Kev Cai

Ntau Txais Tos

& Txais Tos Txhua Tus

Txhim kho

Qhov Rooj Nkag

Txhaj Koob Tseem Ceeb

Kev Tsheb

Txhim Kho Qhov Ruaj Ntseg

& Kev Ruaj Ntseg

Sawv cev rau Minnesota's

Sib Txawv

Ua kev zoo siab

Dej

Tsim Ib Qho Kev Sib Tw

ntawm Kev Txhim Kho

Hloov pauv Cass

Gilbert Park

Tsim ib qho

Kev Taug Kev Kab Lis Kev Cai

Zoo Siab Txais Tos & Xav Kom Ua Ke

Rov qab ua kom Nodes muaj zog

Txoj Kev Loj Hlob Zoo

Txhim Kho Kom Muaj Kev Ruaj Ntseg & Kev Nyab Xeeb

Cov Lus Qhia Txog Kab Lis Kev Cai & Ib Puag Ncig

Ua kev zoo siab rau Dej

Tsim Kom Muaj Kev Sib Txawv Ntawm Kev Txhim Kho

Hloov pauv Cass Gilbert Park

Tsim ib qho Kev Taug Kev Kab Lis Kev Cai

Martin Luther King Jr. Blvd. Zej Zog Ncaj Ncees

Martin Luther King Jr. Blvd. Zej Zog Ncaj Ncees

Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. Zej Zog Txheeb Ze

Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. Zej Zog Txheeb Ze

Martin Luther King Jr. Blvd. Community Commons tau nthuav tawm tias yog thawj txoj dej num tsim rau hauv lub Capitol Mall Design Framework. Txoj dej num no ua raws li qhob tseem ceeb li cov neeg teb Daim Ntawv Ib kuj hais tuaj kom muaj ntoo thaiv tshav ntuj (#1 tseem ceeb dua), txhim kho kom muaj rooj thiab muaj tog noj mov nraum zoov (#2 tseem ceeb dua) thiab txhim kho ib cov teb thiab cog cov roj tsuag los sawv cev (#3 tseem ceeb dua). Txoj dej num tau ib lub plawv tshiab rau lub zej zog los sib ntsauv, tuaj kos duab thiab hais lus ywj siab. Txoj kev txhim kho no yuav ua kom muaj kev siv txuas pem qaum khw thiab qab khw, rov txhim kho cov kev kom dav thiab muaj kev thaiv tshav ntuj rau neeg taug kev.

Ntawm Martin Luther King Jr. Blvd. Zej Zog Qhov Chaw Sib Koom Tes twb tau txiav txim siab ua tus thawj qhov project los qhib lub Tswv Yim Npaj Txoj Cai ntawm lub Capitol Mall. Qhov kev pab cuam no tau raws li qhov tseem ceeb uas cov neeg teb daim ntawv soj ntsuam thawj zaug tau hais tias txhawb ntau cov ntoo loj zuj zus (qib #1 tseem ceeb), teeb tsa ntau lub rooj zaum thiab lub rooj noj mov picnic (#2 tseem ceeb), thiab ntxiv vaj thiab txoj kev cog lus cim tau (#3 tseem ceeb). Lub project no tsim ib qhov chaw tshiab rau zej zog sib sau ua ke, kev nthuav qhia txog kev kos duab thiab hais lus pub dawb.

Cov zej zog ntawm Martin Luther King Jr. Blvd. Community Commons tau raug xaiv ua thawj qhov project uas yuav pib lub Capitol Mall Design Framework. Qhov project no yog raws li qhov tseem ceeb uas cov neeg teb daim ntawv nug zaum ib (Survey One) tau hais, uas xav kom muaj ntau ntxiv cov ntoo loj (qib siab tshaj plaws), teeb tsa ntau lub rooj zaum thiab rooj noj mov sab nraud (qib ob), thiab ntxiv vaj txiv ntoo thiab cog qoob loo cim (qib peb). Qhov project no tsim ib qho chaw tshiab rau zej zog sib sau, kev nthuav qhia txog kos duab, thiab kev hais lus dawb.

Qhov zej zog Martin Luther King Jr. Blvd. Commons tau raug xaiv ua thawj

Kev raus tes

Kev raus tes

Kev raus tes

Koj yuav pab tau li cas

Koj yuav pab tau li cas

Koj yuav pab tau li cas

Teb cov ntawv nug Surveys

Teb cov ntawv nug Surveys

Koom nrog cov Koom txoos

Koom nrog cov Koom txoos

Qhia tawm rau lwm tus

Qhia tawm rau lwm tus

Teb cov ntawv nug Surveys

Koom nrog cov Koom txoos

Qhia tawm rau lwm tus

Hais txog qhov hauj lwm project

Hais txog qhov hauj lwm project

Hais txog qhov hauj lwm project

Cov Lus Qhia Luv Luv

Cov Lus Qhia Luv Luv

Cov Lus Qhia Luv Luv

 • Qauv Ntawv Qhia Txog Capitol Mall

  Lub Rooj Tswjhwm Saib Xyuas Kev Nraaj Tsom Faj thiab Qhov Rooj (CAAPB), nrog rau kev pab ntawm pej xeem hauv Minnesota, zej zog Saint Paul thiab cov koom haum hauv zos, tab tom tsim ib txoj kev npaj los txhim kho kev Txuas Lus, Khaws Cia, Ua Kom Muaj Zog thiab Loj Hlob rau lub Minnesota Capitol Mall. Txoj kev no, hu ua Capitol Mall Design Framework, yuav tsum tau txais kev tawm tswv yim ntawm pej xeem nyob thoob plaws lub xeev. Lub vev xaib no yog koj qhov chaw los kawm txog txoj haujlwm thiab yuav ua li cas koj thiaj li koom tes tau!

 • Cheeb Tsam Capitol

  Lub Capitol Area xws li cov cheeb tsam ntawm Capitol Campus, Capitol Rice, Capitol Heights, lub Freeway Corridor thiab tsib blocks ntawm Fitzgerald Park. Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm thiab yav tom ntej muaj peev xwm loj hlob ntawm kev lag luam, vaj tse tsim nyog tau nyiaj thiab chaw taug kev dav rau cov pej xeem hauv Saint Paul. Rau ntxiv cov ntaub ntawv txog Capitol Area, mus ntsib mn.gov/caapb.

 • Thaj Tsam Nom Tswv

  Lub Koom Haum Capitol nyob hauv Cheeb Tsam Capitol thiab suav nrog txhua lub tsev uas muaj feem xyuam rau Minnesota State Legislature thiab lwm yam haujlwm tsoomfwv thiab lub Capitol Grounds, qhov chaw sab nrauv, kev taug kev, txoj kev hauv nroog thiab cov chaw choj hla tebchaws uas txuas cov tsev no.

 • Lub Tshav Puam Capitol

  Lub Capitol Mall yog ib feem ntawm Capitol Grounds. Nws yog ib puag ncig tshwj xeeb uas nyob ib ncig ntawm lub tsev Capitol thiab txuas ntxiv mus rau sab qab teb mus rau Downtown, xaus ntawm 12th Street. Nws muaj ib txoj kev tsim kho vaj tsev uas rov qab mus rau lub tswv yim ntawm Cass Gilbert, tus kws txiav txim siab ntawm lub tsev Capitol.

 • Qauv Ntawv Qhia Txog Capitol Mall

  Lub Rooj Tswjhwm Saib Xyuas Kev Nraaj Tsom Faj thiab Qhov Rooj (CAAPB), nrog rau kev pab ntawm pej xeem hauv Minnesota, zej zog Saint Paul thiab cov koom haum hauv zos, tab tom tsim ib txoj kev npaj los txhim kho kev Txuas Lus, Khaws Cia, Ua Kom Muaj Zog thiab Loj Hlob rau lub Minnesota Capitol Mall. Txoj kev no, hu ua Capitol Mall Design Framework, yuav tsum tau txais kev tawm tswv yim ntawm pej xeem nyob thoob plaws lub xeev. Lub vev xaib no yog koj qhov chaw los kawm txog txoj haujlwm thiab yuav ua li cas koj thiaj li koom tes tau!

 • Cheeb Tsam Capitol

  Lub Capitol Area xws li cov cheeb tsam ntawm Capitol Campus, Capitol Rice, Capitol Heights, lub Freeway Corridor thiab tsib blocks ntawm Fitzgerald Park. Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm thiab yav tom ntej muaj peev xwm loj hlob ntawm kev lag luam, vaj tse tsim nyog tau nyiaj thiab chaw taug kev dav rau cov pej xeem hauv Saint Paul. Rau ntxiv cov ntaub ntawv txog Capitol Area, mus ntsib mn.gov/caapb.

 • Thaj Tsam Nom Tswv

  Lub Koom Haum Capitol nyob hauv Cheeb Tsam Capitol thiab suav nrog txhua lub tsev uas muaj feem xyuam rau Minnesota State Legislature thiab lwm yam haujlwm tsoomfwv thiab lub Capitol Grounds, qhov chaw sab nrauv, kev taug kev, txoj kev hauv nroog thiab cov chaw choj hla tebchaws uas txuas cov tsev no.

 • Lub Tshav Puam Capitol

  Lub Capitol Mall yog ib feem ntawm Capitol Grounds. Nws yog ib puag ncig tshwj xeeb uas nyob ib ncig ntawm lub tsev Capitol thiab txuas ntxiv mus rau sab qab teb mus rau Downtown, xaus ntawm 12th Street. Nws muaj ib txoj kev tsim kho vaj tsev uas rov qab mus rau lub tswv yim ntawm Cass Gilbert, tus kws txiav txim siab ntawm lub tsev Capitol.

 • Qauv Ntawv Qhia Txog Capitol Mall

  Lub Rooj Tswjhwm Saib Xyuas Kev Nraaj Tsom Faj thiab Qhov Rooj (CAAPB), nrog rau kev pab ntawm pej xeem hauv Minnesota, zej zog Saint Paul thiab cov koom haum hauv zos, tab tom tsim ib txoj kev npaj los txhim kho kev Txuas Lus, Khaws Cia, Ua Kom Muaj Zog thiab Loj Hlob rau lub Minnesota Capitol Mall. Txoj kev no, hu ua Capitol Mall Design Framework, yuav tsum tau txais kev tawm tswv yim ntawm pej xeem nyob thoob plaws lub xeev. Lub vev xaib no yog koj qhov chaw los kawm txog txoj haujlwm thiab yuav ua li cas koj thiaj li koom tes tau!

 • Cheeb Tsam Capitol

  Lub Capitol Area xws li cov cheeb tsam ntawm Capitol Campus, Capitol Rice, Capitol Heights, lub Freeway Corridor thiab tsib blocks ntawm Fitzgerald Park. Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm thiab yav tom ntej muaj peev xwm loj hlob ntawm kev lag luam, vaj tse tsim nyog tau nyiaj thiab chaw taug kev dav rau cov pej xeem hauv Saint Paul. Rau ntxiv cov ntaub ntawv txog Capitol Area, mus ntsib mn.gov/caapb.

 • Thaj Tsam Nom Tswv

  Lub Koom Haum Capitol nyob hauv Cheeb Tsam Capitol thiab suav nrog txhua lub tsev uas muaj feem xyuam rau Minnesota State Legislature thiab lwm yam haujlwm tsoomfwv thiab lub Capitol Grounds, qhov chaw sab nrauv, kev taug kev, txoj kev hauv nroog thiab cov chaw choj hla tebchaws uas txuas cov tsev no.

 • Lub Tshav Puam Capitol

  Lub Capitol Mall yog ib feem ntawm Capitol Grounds. Nws yog ib puag ncig tshwj xeeb uas nyob ib ncig ntawm lub tsev Capitol thiab txuas ntxiv mus rau sab qab teb mus rau Downtown, xaus ntawm 12th Street. Nws muaj ib txoj kev tsim kho vaj tsev uas rov qab mus rau lub tswv yim ntawm Cass Gilbert, tus kws txiav txim siab ntawm lub tsev Capitol.

 • Qauv Ntawv Qhia Txog Capitol Mall

  Lub Rooj Tswjhwm Saib Xyuas Kev Nraaj Tsom Faj thiab Qhov Rooj (CAAPB), nrog rau kev pab ntawm pej xeem hauv Minnesota, zej zog Saint Paul thiab cov koom haum hauv zos, tab tom tsim ib txoj kev npaj los txhim kho kev Txuas Lus, Khaws Cia, Ua Kom Muaj Zog thiab Loj Hlob rau lub Minnesota Capitol Mall. Txoj kev no, hu ua Capitol Mall Design Framework, yuav tsum tau txais kev tawm tswv yim ntawm pej xeem nyob thoob plaws lub xeev. Lub vev xaib no yog koj qhov chaw los kawm txog txoj haujlwm thiab yuav ua li cas koj thiaj li koom tes tau!

 • Cheeb Tsam Capitol

  Lub Capitol Area xws li cov cheeb tsam ntawm Capitol Campus, Capitol Rice, Capitol Heights, lub Freeway Corridor thiab tsib blocks ntawm Fitzgerald Park. Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm thiab yav tom ntej muaj peev xwm loj hlob ntawm kev lag luam, vaj tse tsim nyog tau nyiaj thiab chaw taug kev dav rau cov pej xeem hauv Saint Paul. Rau ntxiv cov ntaub ntawv txog Capitol Area, mus ntsib mn.gov/caapb.

 • Thaj Tsam Nom Tswv

  Lub Koom Haum Capitol nyob hauv Cheeb Tsam Capitol thiab suav nrog txhua lub tsev uas muaj feem xyuam rau Minnesota State Legislature thiab lwm yam haujlwm tsoomfwv thiab lub Capitol Grounds, qhov chaw sab nrauv, kev taug kev, txoj kev hauv nroog thiab cov chaw choj hla tebchaws uas txuas cov tsev no.

 • Lub Tshav Puam Capitol

  Lub Capitol Mall yog ib feem ntawm Capitol Grounds. Nws yog ib puag ncig tshwj xeeb uas nyob ib ncig ntawm lub tsev Capitol thiab txuas ntxiv mus rau sab qab teb mus rau Downtown, xaus ntawm 12th Street. Nws muaj ib txoj kev tsim kho vaj tsev uas rov qab mus rau lub tswv yim ntawm Cass Gilbert, tus kws txiav txim siab ntawm lub tsev Capitol.

Cov tswv yim npaj hu ua Comprehensive Planning (2020-2021)

Cov tswv yim npaj hu ua Comprehensive Planning (2020-2021)

Cov tswv yim npaj hu ua Comprehensive Planning (2020-2021)

Zwwm muag: Ntawm lub plawv hauv lub Xeev, lub zeem muag ntawm Capitol Area kom muaj kev koom siab rau tag nrho cov uas nyob, tuaj ua hauj lwm, tuaj kawm thiab ua si.

Zwwm muag: Ntawm lub plawv hauv lub Xeev, lub zeem muag ntawm Capitol Area kom muaj kev koom siab rau tag nrho cov uas nyob, tuaj ua hauj lwm, tuaj kawm thiab ua si.

Zwwm muag: Ntawm lub plawv hauv lub Xeev, lub zeem muag ntawm Capitol Area kom muaj kev koom siab rau tag nrho cov uas nyob, tuaj ua hauj lwm, tuaj kawm thiab ua si.

Thaum lub Rau hli 2021 pawg neeg CAAPB sau tawm cov tswv yim hu ua 2040 Comprehensive Plan for the Minnesota State Capitol Area. Cov tswv yim sau kom pom ntawm ib cheeb tsam qhov Capital Area mus txog ntua xyoo 2040 thiab tshab txhais qhia tias qhov chaw district yuav muaj feem xyuam li cas rau cov chaw es ib puag ncig thiab txhawb li cas rau lawv lub zej zog es muaj ntau haiv neeg nyob.  Daim ntawv tawm tswv yim no teeb qhia txog Xya qhov tswv yim hu ua Capitol Area Principles rau lub neej lawm yav pem suab.

Hauv lub Rau Hli xyoo 2021, CAAPB tau luam tawm 2040 Phiaj Xwm Kom Ncaj Ncees Rau Minnesota State Capitol Cheeb Tsam. Phiaj xwm no xav txog lub Capitol Cheeb Tsam los ntawm xyoo 2040 thiab txhais tau tias lub cheeb tsam no yuav sib txuas lus li cas rau nws cov zej zog ib puag ncig thiab txhawb nqa nws cov zej zog sib txawv. Txoj kev npaj no qhia txog xya lub hauv paus ntsiab lus ntawm lub Capitol Cheeb Tsam rau yav tom ntej:

Hauv lub Rau Hli xyoo 2021, CAAPB tau luam tawm 2040 Phiaj Xwm Kom Ncaj Ncees Rau Minnesota State Capitol Cheeb Tsam. Phiaj xwm no xav txog lub Capitol Cheeb Tsam los ntawm xyoo 2040 thiab txhais tau tias lub cheeb tsam no yuav sib txuas lus li cas rau nws cov zej zog ib puag ncig thiab txhawb nqa nws cov zej zog sib txawv. Txoj kev npaj no qhia txog xya lub hauv paus ntsiab lus ntawm lub Capitol Cheeb Tsam rau yav tom ntej:

Qhov Chaw Mus Kom Txog

01

Qhov Chaw

Neeg Nyiam Saib

02

Tus Qauv Rau Lub

Xeev Minnesota

03

Qhov Chaw Rau

Ib Zej Tsoom Siv

04

Mus Txog Chaw

Yam Tsis Cov Nyom

05

Siv Cov Av Kom

Ua Tau Ntau Yam

06

Muab Los Tso Ua Ke

07

Qhov Chaw Mus Kom Txog

01

Qhov Chaw Neeg Nyiam Saib

02

Tus Qauv Rau Lub Xeev Minnesota

03

Qhov Chaw Rau Ib Zej Tsoom Siv

04

Mus Txog Chaw Yam Tsis Cov Nyom

05

Siv Cov Av Kom Ua Tau Ntau Yam

06

Muab Los Tso Ua Ke

07

Qhov Chaw Mus Kom Txog

01

Qhov Chaw

Neeg Nyiam Saib

02

Tus Qauv Rau Lub

Xeev Minnesota

03

Qhov Chaw Rau

Ib Zej Tsoom Siv

04

Mus Txog Chaw

Yam Tsis Cov Nyom

05

Siv Cov Av Kom

Ua Tau Ntau Yam

06

Muab Los Tso Ua Ke

07

Qhov Chaw Mus Kom Txog

01

Qhov Chaw Neeg Nyiam Saib

02

Tus Qauv Rau Lub Xeev Minnesota

03

Qhov Chaw Rau Ib Zej Tsoom Siv

04

Mus Txog Chaw Yam Tsis Cov Nyom

05

Siv Cov Av Kom Ua Tau Ntau Yam

06

Muab Los Tso Ua Ke

07

Kawm

Kawm

Kawm

Koj Lub Capitol Mall

Koj Lub Capitol Mall

Koj Lub Capitol Mall

 • Txoj Kev Sib Tshooj & Sib Thooj ntawm Minnesota

  Lub tsev hauv paus ntawm lub xeev Minnesota nyob ntawm qhov chaw sib tshooj ntawm ob txoj kev loj thiab ob lub dej loj uas txuas lub xeev loj thiab sib txawv ntawm Minnesota mus rau nws lub rooj zaum ntawm tsoom fwv.

 • Lub Zos Ntxaib nyob rau hauv Ob Lub Nroog

  Lub Capitol Area yog ib cheeb tsam ntawm Saint Paul. Lub Capitol Dome uas loj heev, uas Cass Gilbert tsim los ntawm 1895 txog 1905, nyob saum lub nroog li ib lub cim tseem ceeb.

 • Cheeb Tsam Capitol

  Lub Capitol Mall nyob nruab nrab ntawm cov zej zog sib txawv nrog cov cheeb tsam siv los ntawm Lub Rooj Zaum Txoj Cai ntawm Minnesota, cov chaw ua lag luam uas muaj neeg coob coob, thiab cov zej zog nyob.

 • Qhov Chaw Sib Tham ntawm Minnesota

  Lub Capitol Mall yog lub tsev cia puav pheej ntawm toj roob hauv pes thiab txhim kho uas ua haujlwm li qhov chaw sib sau thiab ua kev nco txog rau txhua tus Minnesotans.

 • Koom Tes

  Lub Capitol Mall yuav txuas kev sib raug zoo ntawm cov neeg Minnesota thiab lawv cov koom haum kev tswj hwm, los ntawm kev paub txog kev sib koom siab thiab kev qub txeeg qub teg, thiab nyob hauv kev txuas ntxiv uas txuas lub Capitol rau lub nroog thiab xeev uas nyob ib puag ncig.

 • Txuag

  Lub Tiaj Ua Si Capitol yuav yog ib qho kev cim cuag ntawm Minnesota txoj kev ua neej yav dhau los, kev tsim qauv thiab kev ua teb yav dhau los thaum tseem yoog raws li cov kev sib tw tshiab txog kev kho mob thiab cov kev sib tw ntawm huab cua.

 • Kho Kom Tau

  Thaj chaw ua si Capitol Mall yuav zoo siab txais tos ntau tus neeg Minnesota tuaj sib koom thiab sib pauv tswv yim los ntawm kev ua ub ua no, tej yam ua si, thiab muab sijhawm kom muaj tseeb piav txog lub neej txawv txawv ntawm Minnesotans.

 • Hlob

  Lub Tiaj Ua Si Capitol yuav saib xyuas nws cov tebchaw nrog kev saib xyuas ib puag ncig uas ruaj khov. Kev coj ua kom muaj ib puag ncig sib txawv thiab muaj zog yuav pab lub cheeb tsam no tseem ceeb ntawm Saint Paul kom thiaj li haum tau rau hloov pauv ntawm huab cua thaum tib si khaws cia txoj kev coj noj coj ua.